1. Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2022

 3. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 4. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ

 5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

 6. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2022

 7. Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ

 8. Báo cáo Ban điều hành trình ĐHCĐ

 9. TTr số 1 – Báo cáo tài chính năm 21-22

 10. TTr số 2 – Phân phối lợi nhuận

 11. TTr số 3 – Thù lao HĐQT và ban KS

 12. TTr số 4 – Lựa chọn Công ty kiểm toán

 13. TTr số 5 – Kế hoạch SXKD 22-23

 14. TTr số 6 – Sửa đổi Điều lệ

 15. TTr số 7 – Miễn nhiệm và bầu bổ sung HDQT, BKS
 16. Quy chế làm việc của ĐHCĐ

 17. Quy chế bầu cử HĐQT-BKS

 18. Chương trình ĐHĐCĐ 2022 (gửi CĐ)

 19. Điều lệ công ty SOSUCO (sửa đổi 2022) + QĐ ban hành

 20. Danh sách chủ tọa, ban KP, thư ký ĐH 2022

 21. Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022 (11.2022)

 22. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (11.2022)

 23. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nghi thức

 24. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình

 25. Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022 (11.2022)

 26. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (11.2022)

 27. Chương trình ĐHĐCD năm 2022 (gửi CĐ)

 28. Đơn đề cử TV HĐQT, TV Ban KS

 29. Đơn xin từ nhiệm TV Ban KS

 30. Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT

 31. Phiếu bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023

 32. Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

 33. Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông

Chi tiết »