Tài liệu này bao gồm:
– Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012
– Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012
– Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012
– Thể lệ làm việc và biểu quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012
– Báo cáo tài chính năm 2012
– Báo cáo hoạt động của HĐQT vụ sản xuất năm 2011-2012
– Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2011- 2012
– Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD vụ 2011-2012 và kế hoạt SXKD vụ 2012-2013
– Tờ trình phê duyệt BCTC và phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức vụ SX 2011-2012
– Tờ trình quyết toán mức thù lao và kphđ HĐQT và BKS vụ 2011-2012, dự toán vụ 2012-2013
– Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty lần 2
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán niên vụ 2012-2013
– Tờ trình xin chủ chương lập dự án xay xát lúa gạo
– Tờ trình chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập
– Ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT
– Ứng cử/ đề cử thành viên BKS


Tin liên quan: