Tài liệu này bao gồm:
– Thư mời hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
– Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
– Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
– Mẫu giấy ủy quyền
– Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014
– Thể lệ biểu quyết
– Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh vụ 2013 – 2014
– Kế hoạch vụ sản xuất 2014 – 2015
– Báo cáo quyết toán tài chính vụ 2013 – 2014
– Báo cáo hoạt động HĐQT vụ 2013 – 2014 và định hướng 2014 – 2015
– Báo cáo ban kiểm soát
– Tờ trình phân phối lợi nhuận vụ 2013 – 2014
– Tờ trình mức thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT – BKS
– Tờ trình sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán
– Nghị quyết ĐHCĐ 2014 dự thảo
– Phiếu biểu quyết dự thảo

*******************************************************************************
Tải về phần 1   |   Tải về phần 2

Tin liên quan: