Tài liệu này bao gồm:
– Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
– Nghị quyết dự thảo Đại Hội Cổ Đông
– Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông
– Quyết định V/v lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản


Tin liên quan: