Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

*******************************************************************************
Click để tải về file kèm Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016.
Click để tải về file Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông năm 2016.
Click để tải về file Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2016.

Tin liên quan: