Tài liệu này bao gồm:
– Thông báo
– Thư mời
– Bảng tổng hợp sửa đổi điều lệ
– Báo cáo Ban kiểm soát
– Báo cáo HĐQT
– Báo cáo kiểm toán độc lập
– Báo cáo tài chính vụ 2014-2015
– Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2014-2015
– Chương trình HĐHCĐ 2015
– Giấy đăng ký tham dự
– Giấy ủy quyền
– Kế hoạch vụ 2015-2016
– Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
– Phiếu biểu quyết các vấn đề
– Thể lệ làm việc và biểu quyết
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán
– Tờ trình phân phối lợi nhuận
– Tờ trình Quyết toán thu lao
– Tờ trình sửa đổi điều lệ

*******************************************************************************
Click để tải về file kèm.

Tin liên quan: