Tài liệu này bao gồm:
– Quyết định triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013
– Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013
– Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013
– Mẫu giấy ủy quyền
– Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013
– Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013
– Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD vụ 2012 – 2013
– Báo cáo tài chính và ý kiến kiểm toán 2013
– Kế hoạch SXKD vụ 2013 – 2014
– Báo cáo tổng kết 5 năm ban điều hành
– Báo cáo hoạt động của HDQT vụ 2012 – 2013 và nhiệm kỳ 2008 – 2013
– Báo cáo lập dự án xay xát lúa gạo
– Tờ trình phân phối lợi nhuận vụ 2012 – 2013
– Tờ trình kinh phí thù lao HDQT – BKS
– Tờ trình sửa đổi điều lệ
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán vụ 2013 – 2014
– Dự thảo điều lệ mới

********************************************************************************
Tải về phần 1   |   Tải về phần 2

Tin liên quan: