Đính kèm:
1- Thông báo V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
2- Thư mời Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3- Giấy đăng ký (Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017).
4- Giấy ủy quyền (Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017).


Tin liên quan: