Vui lòng xem các file đính kèm:

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm.

– Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm.

– Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) – Xem file đính kèm.

– Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) – Xem file đính kèm.

– Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2018 – Xem file đính kèm.

Tin liên quan: