Vui lòng xem các file đính kèm.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Tờ trình Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019
Tờ trình Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019 (Từ 01/7/2018 – 30/6/2019)
Tờ trình Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/6/2020).
Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS
Tờ trình Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/6/2020).
Tờ trình Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
– Tờ trình Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
– Báo cáo Ban điều hành (Sóc Trăng)

Báo cáo của HĐQT (Sóc Trăng)
Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2019
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2019
Đơn ứng cử, để cử
Mẫu sơ yếu lý lịch của nhân sự đề cử, ứng cử
– Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
– Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
Chương trình ĐH
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Tin liên quan: