Sáng ngày 31/8/2017 tại Trung tâm Văn hóa – Hội nghị Tỉnh Sóc Trăng, Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, với sự tham gia của 52 Quý cổ đông là đại diện hợp pháp cho 3.965.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, ngoài ra tại Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, các thành viên Ban kiểm soát.
Tại Đại hội các cổ đông cũng đã thống nhất thông qua những nội dung chủ yếu với tỷ lệ tán thành như sau:
1. Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2017-2018; (tỷ lệ tán thành 100%)
3. Báo cáo tài chính vụ 2016-2017 đã kiểm toán; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị vụ 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2018; (tỷ lệ tán thành 100%)
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát vụ 2016-2017; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận vụ 2016 – 2017; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
7. Tờ trình quyết toán vụ 2016-2017 và dự toán vụ 2017-2018 về chi thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán vụ 2017-2018; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
9. Tờ trình từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát; (tỷ lệ tán thành 100%)
10. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018; (tỷ lệ tán thành 99,97%)
Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả Bà Nguyễn Thị Thủy đã trúng cử với tỷ lệ tán thành 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Một số hình ảnh tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

Bà Trần Mộng Ngọc (Trưởng BKS) tặng hoa chúc mừng Bà Nguyễn Thị Thủy trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Bài viết: Phòng TCHC.

Tải về file Nghị quyết – Biên bản Đại hội cổ đông năm 2017.


Tin liên quan: