Sáng ngày 29/9/2016 tại Trung tâm Văn hóa – Hội nghị Tỉnh Sóc Trăng, Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, với sự tham gia của 41 Quý cổ đông là đại diện hợp pháp cho 3.939.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, ngoài ra tại Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, các thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội đã thống nhất thông qua những nội dung chủ yếu với tỷ lệ tán thành là 100%:
1. Báo cáo tổng kết sản suất kinh doanh vụ 2015-2016;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017;
3. Báo cáo tài chính vụ 2015-2016 đã kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị vụ 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2017;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát vụ 2015-2016;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận vụ 2015 – 2016;
7. Tờ trình quyết toán vụ 2015-2016 và dự toán vụ 2016-2017 về chi thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS;
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán vụ 2016-2017;
9. Tờ trình từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị;
10. Tờ trình phê chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị;
11. Tờ trình Thành lập Trung tâm thực nghiệm và cung ứng giống mía;
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
Một số hình ảnh tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội

Đoàn Chủ tịch bỏ phiểu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

000_9112

Quí cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

Tải về file Nghị Quyết Đại hội.

Tin, ảnh: Phòng IT&GSSX

Tin liên quan: