Vui lòng xem các file đính kèm.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018

– Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm.

– Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm.

– Dự thảo bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm.

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị – Xem file đính kèm.

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ Mía đường 2018-2019 – Xem file đính kèm.

– Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD vụ 2017-2018 – Xem file đính kèm.

– Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức vụ 2017-2018 – Xem file đính kèm

– Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017-2018 – Xem file đính kèm.

– Quy chế Đề cử/Ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ 2018-2023, kèm các biểu mẫu ứng cử/đề cử – Xem file đính kèm.

– Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT/BKS Nhiệm kỳ 2018-2023 – Xem file đính kèm

– Thể lệ làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ 2018 – Xem file đính kèm.

– Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động vụ 2017-2018, Nhiệm kỳ (2013-2018) – Xem file đính kèm

– Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ kế toán kết thúc ngày 30/06/2019 – Xem file đính kèm

– Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm
+ Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội- Xem file đính kèm
+ Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội – Xem file đính kèm

– Thông báo V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 – Xem file đính kèm

Tin liên quan: