Link Tải về Thư mời: https://drive.google.com/file/d/1wmWPpquTZM68Abo73Ss_Ce49Mpi-6MxJ/view?usp=sharing

Link tải về Giấy ủy quyền: https://drive.google.com/file/d/1zUr0rFd6janjwryvihmJkgDFpXlkTIMu/view?usp=sharing

Link tải về Giấy đăng ký: https://drive.google.com/file/d/1DiG7l98xjj3pJFV5LW1GbY2XbQ4TH87V/view?usp=sharingTin liên quan: